Kandavas novada
Izglītības pārvalde
 
Aktualitātes
Izglītības pārvalde
  Speciālisti
  Izglītības iestādes
  Pasākumu plāni
  Dokumenti
  Darba piedāvājumi
  Informācija par citām izglītības iestādēm
  Izglītības iestāžu konferences materiāli
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Interešu izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība
Jaunatnes Politika
Multifunkcionālais Jauniešu Inicatīvu Centrs Nagla
Biedrība Kandavas Novada Jauniešiem
Skolēnu Pašpārvalde
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Bērnu tiesību aizsardzība
Galerijas
Iepirkumi
Noderīgas vietnes
Kandavas novads

 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola


Adrese:  Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads, LV – 3120
Tel./fakss: 63182262 ; E-pasts:
kandvid@tukums.parks.lv; milenbaha-vsk@inbox.lv
mājas lapa :
www.milenbaha-vsk.lv

 

SKOLAS NOLIKUMS SKATĪT ŠEIT

Skolas direktore:
                            Daiga Puga tel. 63182262 mob. 29418631
Direktores vietnieces mācību darbā (tel. 63182265):    
                            7.-12.kl. Māra Grīsone

                            1.- 6.kl. Ligita Zāģere

skolēniem ar mācību traucējumiem Danuta Dude

Direktores vietniece ārpusstundu darbā:
                            Aiva Ķēniņa tel.: 63182264
Direktores vietniece informātikas darbā:
                            Indra Bāliņa tel. 63182263
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos:  Hendriks Besikirskis ;tel.63182260

Skolas kontakttālruņi:
                        Lietvedība: tel. 63181887  Sporta kabinets: tel. 63182258
 
2014. / 2015.mācību gadā skolā mācās 433 skolēni. Skolā strādā 43 pedagogi un speciālie pedagogi –logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs. Skolēniem ir pieejami medmāsas, zobārstes un zobu higiēnistes pakalpojumi.
            Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola īsteno licencētas  5  izglītības programmas:
* pamatizglītības programmu;
* pamatizglītības programmu (neklātienei ar tālmācības iespējām);
* speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
* vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena izglītības programmu.
* vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā  virziena izglītības programmu (neklātienei ar tālmācības iespējām).
 
Skola piedāvā padziļinātu angļu valodas apguvi sākumskolā un vidusskolā. Sadarbībā ar SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija” skola piedāvā projekta „Esi līderis” programmu „Komerczinības vidusskolēniem”. Vidusskolā ir iespēja apgūt B kategorijas autovadītāja apliecību (satiksmes noteikumi apgūstami bez maksas).Vidusskolēniem kā izvēles priekšmets tiek piedāvāts mācību priekšmetu „Runas māksla”.
ko apgūst, sākot no 10.klases līdz 12.klasei (katru mācību gadu 3 stundas nedēļā). Mācoties šo priekšmetu skolēniem būs iespēja attīstīt runas kultūru, pilnveidot saziņas prasmi, veidot sevi kā radošu personību, apgūt labas komunikācijas prasmes, kas būs noderīgas dažādās dzīves situācijās un darba tirgū.
  Skolēni ar labiem panākumiem startē mācību olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās.
Skolēni savas intereses var papildināt dažādos interešu izglītības pulciņos – sporta deju, volejbola, basketbola, sporta tūrisma, auto apmācības, komerczinību, teātra, ansambļos, koros u.c.

Skolas vēsture:
       1936. gadā  skola sāka savu darbību, tai tika piešķirts valodnieka Kārļa Mīlenbaha vārds, jo Kandavā iesākās viņa ceļš uz izglītību. Sākot ar 1945. gadu, te iegūstama vidējā izglītība, pirmais vidusskolas izlaidums – 1950. gadā. Skolas ēka Zīļu ielā 2 kā arhitektūras piemineklis iekļauta Eiropas kultūras mantojuma 100  aizsargājamo objektu sarakstā. Laikā gaitā arī šī skola kļuva par šauru, tādēļ 1977. gada vasarā tika ielikts pamatakmens jaunai ēkai Skolas ielā 10.
      1978. gada 1. septembrī tā vēra durvis skolēniem.
      1996. gadā skolai atjaunots Kārļa Mīlenbaha vārds.

 

 © 2011 Kandavas novada Izglītības pārvalde